• everton_freitas
  • everton_freitas
  • New member
  • Real name: Everton Freitas
  • From: Brazil
  • Registered: 2018-12-01
  • Last post: 2018-12-01 08:24:34
  • Posts: 2

Current signature

Everton Freitas
Amp - Pedrone Pegasus (Handmade JCM/Plexi) Gabinet 2x12 (Celestion V30)
Gibson Standard 2004 (Seymour Bonamassa)
Gibson Tradition Plain Top 2017 (Seymour SkinnerBurst)